Emom!

Ecco il wod di oggi:

Emom 16′

Minuti pari: 1+1 > power snatch e over head squat

Minuti dispari: 5+5 > chest to bar e push – ups hands release

I minuti pari sono quelli pari e i dispari quelli dispari.

  • Email
  • Print
  • RSS